Corpo - z pasji do miodów

Ogłoszenie o zamówieniu

3 czerwca 2015

Łódź, 14.05.2013 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 3/2013

 

W związku z realizacją projektu WND-RPLD.03.02.00-00-055/11, zgodnie z „Zasadami udzielania zamówień dla Wnioskodawców/ Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, przystępujemy do procedury wyboru wykonawcy w zakresie zadań szczegółowo opisanych poniżej.

 

1. Zamawiający

CORPO Sp. z o.o. S.K.A., KRS 0000404662, NIP 725-10-88-125, REGON 471299184 z siedzibą 90-560 Łódź, ul. Karolewska 1, zaprasza do złożenia oferty w ramach realizowanego projektu „Rozwój eksportu firmy Corpo Gądek Rogalski Sp. j. poprzez udział jako wystawca w targach zagranicznych” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Działanie: III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

 

2. Tryb udzielenia zamówienia

a/ Ocena złożonych ofert zostanie przeprowadzona w ciągu 1 dnia roboczego liczonego od dnia następującego po dniu zakończenia postępowania, tj. zakończy się z dniem  22.05.2013 r. 

b/ W toku oceny ofert Zamawiający może zwrócić się z zachowaniem formy pisemnej do Oferentów z prośbą o udzielenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących formy i treści złożonych ofert. Oferent składa wyjaśnienia z zachowaniem formy pisemnej.

c/ Informacja o wynikach oceny wraz z niezbędnym uzasadnieniem zostanie niezwłocznie po jej zakończeniu podana do publicznej wiadomości, w tym przekazana indywidualnie każdemu Oferentowi, który złożył ofertę w postępowaniu.

d/ Zamawiający bez zbędnej zwłoki podpisze umowę z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu.

e/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia lub unieważnienia postępowania.

 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

 • Ścianka magnetyczna łukowa
 • Wymiary ścianki magnetycznej: min. 2,4m x min. 2,2 m
 • Konstrukcja ścianki magnetycznej z aluminium,
 • Do umieszczenia na panelu frontowym logo Polskie Miodosytnie (załącznik nr 4) – w formie nadruku, 
 • Do umieszczenia na panelu frontowym logotypów unijnych (załącznik nr 2), logo firmy Corpo (załącznik nr 3), nazwy firmy Corpo Sp. z o. o. S.K.A. wraz z adresem siedziby,
 • 2 lampy halogenowe,
 • Ścianka magnetyczne podzielona na min. 3 panele graficzne, zawierająca listwy z taśmą magnetyczną,
 • Wykonanie zdjęć (nadruk na panelu frontowym),
 • Panele boczne z napisem: www.corpo.biz.pl
 • Opakowanie transportowe (pełniące funkcję lady wystawienniczej),
 • Ilość sztuk:1

b. Roll-up

 • Wymiary: 85,0 cm x 200 cm,
 • Nadruk: full kolor jednostronny, (wykonanie zdjęcia lub gotowe zdjęcia z banku zdjęć)
 • Ilość sztuk:1
 • Do umieszczenia na roll-up
  - logotypy unijne (załącznik nr 2)
  - logo Polskie Miodosytnie (załącznik nr 4)
  - logo firmy Corpo Sp. z o. o. S.K.A. (załącznik nr 3),
  - Nazwę firmy Corpo Sp. z o. o. S.K.A. wraz z adresem siedziby,
  - adres e-mailowy: www.corpo.biz.pl,

c. Korkociąg wielofunkcyjny

 • Materiał wykonania: stal nierdzewna
 • Do umieszczenia na korkociągu w postaci graweru:
  - logotypy unijne (załącznik nr 1),
  - adres e-mailowy: www.corpo.biz.pl,
  - Nazwę firmy Corpo Sp. z o. o. S.K.A.,
 • Funkcje korkociągu:
  - Otwieracz do wina (miodu pitnego),
  - Otwieracz do piwa,
  - Nóż,
 • Długość korkociągu min. 7,0cm, max. 15,0cm
 • Ilość sztuk: 70.

d. Czapka bejsbolówka

 • Materiał wykonania: bawełna
 • Rozmiar uniwersalny
 • Kolor: w kolorze (nie biały)
 • Nadruk w postaci haftu (kolor: czarny):
  - logotypy unijne (załącznik nr 1),
  - Nazwę firmy Corpo Sp. z o. o. S.K.A.,
  - adres e-mailowy: www.corpo.biz.pl,\
  - logo firmy Corpo Sp. z o. o. S.K.A. (załącznik nr 3),
 • Ilość sztuk: 100


e. Naklejka na zderzak samochodu

 • Wymiary: długość 15,0cm, wysokość: 4,0cm
 • Nadruk: kolorowy (min. 5 kolorów) na przeźroczystym tle,
  - logotypy unijne (załącznik nr 1),
  - Nazwę firmy Corpo Sp. z o. o. S.K.A.,
  - adres e-mailowy: www.corpo.biz.pl,
  - logo firmy Corpo Sp. z o. o. S.K.A. (załącznik nr 3),
 • Ilość sztuk: 500

 

 

4. Forma i termin wykonania zamówienia

a/ Zamawiający zastrzega, iż  materiały reklamowe muszą zostać wykonane max. do dnia 14.06.2013 r. 

b/ Zamawiający ustala, iż rozliczenie za przeprowadzone usługi nastąpi w oparciu o fakturę VAT wystawioną przez Wykonawcę w ustalonym terminie.

 

 

5. Kryteria oceny oferty

a/ Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu będzie rozpatrywane pod względem następujących kryteriów i przypisanych im rang:

- cena netto – ranga 80% (80 punktów),

- termin płatności 20% (20 punktów).

 

 

6. Sposób oceny ofert

a/ Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym przez Zamawiającego w pkt. 3 i która otrzyma najwyższą liczbę punktów z kryteriów oceny. 

b/ Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska w postępowaniu jednakową liczbę punków, Zamawiający udzieli zamówienia temu Oferentowi, który zaproponował najniższą cenę. 

 

 

7. Warunki udziału w postępowaniu, sposób przygotowania i forma złożenia oferty 

a/ W postępowaniu udział może wziąć każdy Oferent, który zgodnie ze złożoną deklaracją posiada możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym ogłoszeniu.

b/ Oferty należy przygotować w formie pisemnej. 

c/ Składana oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. d/ Podpisaną ofertę należy:

- przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dofinansowanie@corpo.biz.pl z dopiskiem: ”Odpowiedź na zapytanie ofertowe numer 3/2013.

e/ Termin składania ofert upływa dnia 21.05.2013 r. 

f/ Termin złożenia oferty jest równoznaczny z terminem faktycznego wpływu dokumentacji do firmy CORPO Sp. z o.o. S.K.A.,

g/ Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie firmy CORPO Sp. z o.o. S.K.A., pierwszego dnia roboczego po dniu, w którym upływa termin składania ofert, tj. dnia 22.05.2013 r.

h/ W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

8. Sposób informowania Oferentów o prowadzonym postępowaniu

a/ Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu zawarta w niniejszym ogłoszeniu dostępna jest do publicznej wiadomości za pośrednictwem:

- siedziby firmy CORPO Sp. z o.o. S.K.A.,

- strony internetowej firmy CORPO Sp. z o.o. S.K.A., - www.corpo.biz.pl 

b/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesłania niniejszego zapytania do wybranych przez siebie potencjalnych Oferentów z prośbą o rozpatrzenie możliwości wzięcia udziału i złożenia oferty w postępowaniu.

 

 

9. Sposób kontaktowania się pomiędzy Zamawiającym a Oferentami w postępowaniu

W sprawach związanych z prowadzonym postępowaniem Zamawiający prosi o kontakt e-mailowy: dofinansowanie@corpo.biz.pl

 

 

 

Łódź, 14.05.2013 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 4/2013

 

 

W związku z realizacją projektu WND-RPLD.03.02.00-00-055/11, zgodnie z „Zasadami udzielania zamówień dla Wnioskodawców/ Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, przystępujemy do procedury wyboru wykonawcy w zakresie zadań szczegółowo opisanych poniżej.

 

1. Zamawiający

CORPO Sp. z o.o. S.K.A., KRS 0000404662, NIP 725-10-88-125, REGON 471299184 z siedzibą 90-560 Łódź, ul. Karolewska 1, zaprasza do złożenia oferty w ramach realizowanego projektu „Rozwój eksportu firmy Corpo Gądek Rogalski Sp. j. poprzez udział jako wystawca w targach zagranicznych” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Działanie: III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

 

2. Tryb udzielenia zamówienia

a/ Ocena złożonych ofert zostanie przeprowadzona w ciągu 1 dnia roboczego liczonego od dnia następującego po dniu zakończenia postępowania, tj. zakończy się z dniem  22.05.2013 r. 

b/ W toku oceny ofert Zamawiający może zwrócić się z zachowaniem formy pisemnej do Oferentów z prośbą o udzielenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących formy i treści złożonych ofert. Oferent składa wyjaśnienia z zachowaniem formy pisemnej.

c/ Informacja o wynikach oceny wraz z niezbędnym uzasadnieniem zostanie niezwłocznie po jej zakończeniu podana do publicznej wiadomości, w tym przekazana indywidualnie każdemu Oferentowi, który złożył ofertę w postępowaniu.

d/ Zamawiający bez zbędnej zwłoki podpisze umowę z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu.

e/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia lub unieważnienia postępowania.

 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

 • Katalog produktów- projekt i wykonanie:

Opis:

 • katalog o wymiarach: 220 x 210 mm,
 • Okładka:
  - 4+4 papier o gramaturze 350g kreda, plus folia mat 1+1, plus lakier wybiórczo 1+1
  - Druk kolorowy,
  - Ilość stron: 4
 • Ilość stron katalogu: 12
  - 4+4 papier o gramaturze 250g kreda,  plus folia mat 1+1, plus lakier wybiórczo 1+1
  - Druk kolorowy,
 • Wykonanie zdjęć produktów
  - Ilość zdjęć: 8-12
 • Metoda oprawienia: zszywana
 • Do umieszczenia na katalogu:
  - Logotypy unijne (załącznik nr 2), Logo firmy (załącznik nr 3) wraz z adresem siedziby, Logo Polskie Miodosytnie (załącznik nr 4)
  - Ilość sztuk: 500 

 

 

4. Forma i termin wykonania zamówienia

a/ Zamawiający zastrzega, iż  katalogi produktów muszą zostać wykonane max. do dnia 14.05.2013 r. 

b/ Zamawiający ustala, iż rozliczenie za przeprowadzone usługi nastąpi w oparciu o fakturę VAT wystawioną przez Wykonawcę w ustalonym terminie.

 

 

5. Kryteria oceny oferty

a/ Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu będzie rozpatrywane pod względem następujących kryteriów i przypisanych im rang:

- cena netto – ranga 80% (80 punktów),

- termin płatności 20% (20 punktów).

 

 

6. Sposób oceny ofert

a/ Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym przez Zamawiającego w pkt. 3 i która otrzyma najwyższą liczbę punktów z kryteriów oceny. 

b/ Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska w postępowaniu jednakową liczbę punków, Zamawiający udzieli zamówienia temu Oferentowi, który zaproponował najniższą cenę. 

7. Warunki udziału w postępowaniu, sposób przygotowania i forma złożenia oferty 

a/ W postępowaniu udział może wziąć każdy Oferent, który zgodnie ze złożoną deklaracją posiada możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym ogłoszeniu.

b/ Oferty należy przygotować w formie pisemnej. 

c/ Składana oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. d/ Podpisaną ofertę należy:

- przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dofinansowanie@corpo.biz.pl z dopiskiem: ”Odpowiedź na zapytanie ofertowe numer 4/2013.

e/ Termin składania ofert upływa dnia 21.05.2013 r. 

f/ Termin złożenia oferty jest równoznaczny z terminem faktycznego wpływu dokumentacji do firmy CORPO Sp. z o.o. S.K.A.,

g/ Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie firmy CORPO Sp. z o.o. S.K.A., pierwszego dnia roboczego po dniu, w którym upływa termin składania ofert, tj. dnia 22.05.2013 r.

h/ W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

8. Sposób informowania Oferentów o prowadzonym postępowaniu

a/ Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu zawarta w niniejszym ogłoszeniu dostępna jest do publicznej wiadomości za pośrednictwem:

- siedziby firmy CORPO Sp. z o.o. S.K.A.,

- strony internetowej firmy CORPO Sp. z o.o. S.K.A., - www.corpo.biz.pl 

b/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesłania niniejszego zapytania do wybranych przez siebie potencjalnych Oferentów z prośbą o rozpatrzenie możliwości wzięcia udziału i złożenia oferty w postępowaniu.

 

 

9. Sposób kontaktowania się pomiędzy Zamawiającym a Oferentami w postępowaniu

W sprawach związanych z prowadzonym postępowaniem Zamawiający prosi o kontakt e-mailowy: dofinansowanie@corpo.biz.pl