Najwyższa

Jakość

CORPO oferuje produkty pszczele, odpowiadające najwyższym unijnym standardom jakościowym.

Temu celowi służy skup oraz sprzedaż produktów, które w pełni spełniają wymogi tych standardów, na podstawie wyników badań z akredytowanych laboratoriów  analitycznych o światowej renomie, w tym: Intertek Food Services, Quality Services International GmbH, Eurofins Analytics France (Nantes), Eurofins GeneScan GmbH.

Współpraca w z wyżej wymienionymi laboratoriami daje nam możliwość:

  • korzystania z najnowocześniejszych i najdokładniejszych metod badania produktów pszczelich
  • dostępu do bieżących informacji na temat światowego postępu w metodykach badania miodu i innych produktów pszczelich
  • wzbogacania świadomości klientów co do celowości jakościowej kontroli tych produktów.
  • propagowania wiedzy na temat jakości miodu i pozostałych produktów pszczelich pośród ogółu współpracujących z nami pszczelarzy i handlowców.

Aby sprostać wspomnianym standardom firma ”CORPO Sp. z o.o. Sp.k.” działa w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 22000:2006. Przy czym obrót miodem i pozostałymi produktami pszczelimi  jest prowadzony  w systemie śledzenia drogi danego produktu w łańcuchu dostaw (ang. TRACEABILITY).

Firma „CORPO Sp. z o.o. Sp. K.” bierze również udział:

  • w projektach badawczych realizowanych przez współpracujące z nią akredytowane laboratoria. 
  • w pracach Międzynarodowej Komisji ds. Miodu (International Honey Commision),

Firma CORPO Sp. z o. o. Sp.k.” jest ponadto członkiem Polskiej Platformy Technologicznej dla Innowacji w Sektorze Ogrodniczym.

Komandytariuszem firmy ”CORPO Sp. z o. o. Sp.k.”. jest firma ”CORPO Sp. z o. o. RG lab S.K.A.”, która powstała z myślą o umożliwieniu  klientom z Polski (w szczególności pszczelarzom), dokonywania analiz produktów pszczelich w renomowanym, akredytowanym laboratorium Quality Services International GmbH, oraz otrzymywania wyników tych analiz w języku polskim. 

Ścisła współpraca z firmą ”CORPO Bio Food z o. o.” daje nam możliwość oferowania klientom bio-produktów pszczelich (miód pszczeli, wosk pszczeli). Przy czym ”CORPO Bio Food Sp. z o. o.” działa zgodnie z wymogami:

  • Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91,
  • Rozporządzenia Komisji  (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli,
  • Rozporządzenia Komisji (WE) NR 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich.

Potwierdzeniem tych kompetencji jest certyfikat numer 019873214691.002 nadany przez TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.