Corpo - z pasji do miodów

RPO WŁ Działanie III.2

3 czerwca 2015

 

Corpo Gądek Rogalski Sp. j. realizuje projekt "Rozwój eksportu firmy Corpo Gądek Rogalski Sp. j. poprzez udział jako wystawca w targach zagranicznych."

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie: III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Zakładana wartość projektu wynosi 547 043,26 PLN, w tym 119 963,00 PLN to środki z EFRR, a 119 963,00 PLN - z budżetu państwa.

Cel projektu to ugruntowanie pozycji marki Corpo na rynku europejskim i światowym poprzez kompleksowe, profesjonalne i stałe działania promocyjne.

Projekt zakłada promocję marki Corpo na rynkach docelowych poprzez udział firmy w łącznie dziewięciu branżowych targach zagranicznych:

Imprezy targowe w roku 2011:

  • Mead Fest Boulder - wystawa i konkurs
  • Fancy Food Show Waszyngton - wystawa
  • Apimondia Buenos Aires - misja gospodarcza i wystawa

Imprezy targowe w 2012 roku:

  • Fancy Food Show San Francisco - wystawa
  • Mead Fest Boulder - wystawa i konkurs
  • Fancy Food Show Waszyngton lub Nowy Jork, Chicago - wystawa

Imprezy targowe w 2013 roku:

  • Mead Fest Boulder - wystawa i konkurs
  • Apimondia Kijów - misja gospodarcza i wystawa
  • Fancy Food Show , Chicago, Nowy Jork Waszyngton - wystawa

W ramach wszystkich działań firma Corpo weźmie udział łącznie w dziewięciu imprezach targowych, gdzie w ramach każdego z nich dysponować będzie stoiskiem wystawienniczym. Ponadto przygotowane zostaną materiały promocyjne, które będą rozprowadzane wśród odwiedzających targi tj. potencjalnych klientów i kontrahentów.